نوشته هایی با برچسب "دکتر بیکار"

فرهاد رهبر: ۲۰ هزار دانشجوی دکترای بیکار داریم!

 امروز ۲۰ هزار نفر دانشجوی دکترای بیکار و ۴۷ هزار نفر مشغول به تحصیل در مقطع دکتری در سطح کشور داریم.

ورود ۲۰۰ هزار دکتری بیکار به بازار کار ایران!

حدود ۲۰۰ هزار دانشجوی دکتری داریم که در آستانه ورود به بازار کار هستند. برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی نیازمند حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم.

ورود ۲۰۰ هزار دکتری بیکار به بازار کار ایران!

حدود ۲۰۰ هزار دانشجوی دکتری داریم که در آستانه ورود به بازار کار هستند. برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی نیازمند حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم.