افزایش تولید نفت Archives - سایت نسیم توسعه
  • توسعه ۲۹ میدان نفتی با تأمین مالی مردم ایران
  • تأمین سرمایه افزایش تولید در ۲۹ میدان نفتی و نگهداشت، نوسازی و بهسازی تجهیزات این میادین با سرمایه مردمی خبری امیدبخش از وزارت نفت است که می‌تواند در راستای نهادینه کردن نگاه به ظرفیت‌های داخلی قدمی مهم و تأثیرگذار باشد.