دسامبر 2014 - نسیم توسعه
  • ریشه‌های طرح امپراتوری شیعه توسط هنری کسینجر!
  • ایران‌هراسی، شیعه‌هراسی و استفاده از واژه امپراتوری ایرانی – شیعی برای آینده ایران و حتمی دانستن فروپاشی مرزهای کنونی منطقه را باید در راستای همان راهبرد تغییرات جغرافیایی دانست که ریشه در فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۰ و  نوسازی این امپراتوری تا سال ۲۰۲۳ تحت عنوان امپراتوری “یوروعثمانی” دارد.
  • اردوغان به دنبال گسترش تحریم‌های غرب!
  • حریم‌های اروپا و امریکا طی یک دهه اخیر که ترکیه و دولت اردوغان نیز تابع آنها می‌باشند، موجب شده است تا ترکیه با کشورهای هدف این تحریم‌ها، روابط اقتصادی و تجاری ویژه‌ای را برقرار نماید، کشورهای ایران، سوریه، روسیه و حتی گروه‌های تروریستی داعش و…  که به منبع شکوفایی اقتصاد ترکیه تبدیل شده‌اند.
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات